Friday, 19/08/2022 - 09:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Núi Hồng

Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình năm học 2016-2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHONG GDĐT ĐẠI T

TRƯỜNG MM NON NÚI HNG

 

DANH SÁCH

Tr 5 tui hoàn thành chương tr×nh GDMN năm hc 2016-2017 

 

 


TT

H và tªn

Ngày, th¸ng, n¨m sinh

Lp

Ghi chó

 

LP 5TA

 

 

 

1

Nguyn Ngc Bo Anh

15/09/2011

5TA

 

2

Triu Thïy Chi

03/10/2011

5TA

 

3

Phã Hoài Anh

20/06/2011

5TA

 

4

Ma Khc Cường

07/06/2011

5TA

 

5

Hoàng Thïy Dương

24/06/2011

5TA

 

6

Triu Yến Nhi

09/01/2011

5TA

 

7

Bïi Đức Trung

25/08/2011

5TA

 

8

Ma Hi Nam

27/02/2011

5TA

 

9

Mai Gia Phó

16/04/2011

5TA

 

10

Trn Minh Quang

17/11/2011

5TA

 

11

Lương Thanh Tïng

25/08/2011

5TA

 

12

Trn Hà Kiªn

11/04/2011

5TA

 

13

Nguyn Trn Như Qunh

22/04/2011

5TA

 

14

Nguyn Văn Tïng

28/10/2011

5TA

 

15

Lý Th Hà Linh

20/12/2011

5TA

 

16

Triu Anh Tïng

15/11/2011

5TA

 

17

Phm Th Thu Trang

09/04/2011

5TA

 

18

Bïi Ngc Bo An

06/09/2011

5TA

 

19

Lª Tiến Đạt

27/08/2011

5TA

 

20

Triu Quang Đạt

11/09/2011

5TA

 

21

Mc Duy Khoa

14/02/2011

5TA

 

22

Hoàng Quc Nht

17/06/2011

5TA

 

23

Nguyn Th Thanh V©n

19/01/2011

5TA

 

24

N«ng Đức Thin

05/08/2011

5TA

 

25

Phm Vit Dương

13/12/2011

5TA

 

26

Dương Thin Đức

29/10/2011

5TA

 

27

Phm Duy Mnh

13/08/2011

5TA

 

28

Hoàng Minh Hiếu

24/01/2011

5TA

 

29

Hoàng Th Hương Giang

07/09/2011

5TA

 

30

Triu Vit Tïng

15/08/2011

5TA

 

31

Nguyn Minh Vũ

07/01/2011

5TA

 

32

T« Hi Linh

13/10/2011

5TA

 

 

Líp 5tb

 

 

 

33

Đặng Quang Minh

21/04/2011

5TB

 

34

Nguyn Qunh Anh

06/10/2011

5TB

 

35

Bàn Văn Hiếu

14/02/2011

5TB

 

36

Phm Ngc Tun Hïng

24/10/2011

5TB

 

37

Dương Minh Nguyt

13/03/2011

5TB

 

38

Trn Gia Bo

23/11/2011

5TB

 

39

Đặng Mnh Dương

16/08/2011

5TB

 

40

Triu Trn Thïy Linh

27/04/2011

5TB

 

41

Mai Đỗ Kh¸nh Nam

23/10/2011

5TB

 

42

Trn Tïng Dương

04/01/2011

5TB

 

43

Trn Thu Huyn

13/01/2011

5TB

 

44

Nguyn Kh¸nh Linh

27/06/2011

5TB

 

45

Lương Đức Bn

17/02/2011

5TB

 

46

Nguyn Th Th¸i B×nh

26/05/2011

5TB

 

47

Nguyn Kiªn Cường

21/07/2011

5TB

 

48

Đinh Quý Đạt

02/01/2011

5TB

 

49

Hoàng Anh Qu©n

12/02/2011

5TB

 

50

Hà Minh Đức

17/09/2011

5TB

 

51

Bïi Duy Minh

23/06/2011

5TB

 

52

Nguyn Vit Tiến

15/08/2011

5TB

 

53

Nguyn Vũ Ngc Ánh

18/01/2011

5TB

 

54

Phïng Xu©n Đạt

19/05/2011

5TB

 

55

Nguyn Mai Linh

17/12/2011

5TB

 

56

Bïi Bo Nam

22/09/2011

5TB

 

57

Nguyn Như Qunh

13/12/2011

5TB

 

58

T Phương Trinh

22/02/2011

5TB

 

59

Nguyn Quang Trường

13/01/2011

5TB

 

60

Lưu Th Phương Thanh

23/09/2011

5TB

 

61

Đặng Xu©n Hiếu

16/09/2011

5TB

 

62

Đặng Ngc Minh

24/04/2011

5TB

 

   

* Tng s trÎ 5 tuổi: 62 ch¸u

                                                                Yên Lãng, ngày 25 tháng 4 năm  2017

                                                                HIU TRƯỞNG

                                                                

 

 

                                                                                       Vũ Th Mïi

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 62
Tháng 08 : 1.543
Năm 2022 : 45.593