Friday, 19/08/2022 - 08:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Núi Hồng

Danh sách bé giỏi toàn diện năm học 2016-2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHONG GDĐT ĐẠI T

TRƯỜNG MM NON NÚI HNG

 

DANH SÁCH

Tr đạt "BÐ gii toàn din" năm hc 2016-2017 

 

 


TT

H và tªn

Lp

Danh hiu

Ghi chó

 

LP 2TA

 

 

 

1

Hoàng Gia Bo

2TA

BGTD

 

2

Ma Gia Bo

2TA

BGTD

 

3

Đặng Khc Hiếu

2TA

BGTD

 

4

Đỗ Kh¸nh Huyn

2TA

BGTD

 

5

Nguyn Quang Huy

2TA

BGTD

 

6

Nguyn Hoàng Thu Ng©n

2TA

BGTD

 

7

Cï Bo Ngc

2TA

BGTD

 

8

Hoàng Kh«i Nguyªn

2TA

BGTD

 

9

Phm T T©m

2TA

BGTD

 

10

Nguyn Phương Tho

2TA

BGTD

 

11

Hoàng Tường Vy

2TA

BGTD

 

 

LP 2TB

 

 

 

12

Trn Hà Anh

2TB

BGTD

 

13

Trn Phương Anh

2TB

BGTD

 

14

Nguyn Ngc Ân

2TB

BGTD

 

15

Đỗ Minh Ngc

2TB

BGTD

 

16

Đặng Minh Nht

2TB

BGTD

 

17

NguyÔn Ngc Qunh Như

2TB

BGTD

 

18

Ng« Hoàng Quyªn

2TB

BGTD

 

19

Phm Anh Thư

2TB

BGTD

 

20

Dương Hà My

2TB

BGTD

 

21

Nguyn Như Qunh

2TB

BGTD

 

22

Hà Th Hi Yến

2TB

BGTD

 

 

LP 3TA

 

 

 

23

Nguyn ChÝ T©m

3TA

BGTD

 

24

Triu Minh Đức B

3TA

BGTD

 

25

Dương Ngc Tho

3TA

BGTD

 

26

Nguyn Th Kim Dung

3TA

BGTD

 

27

Nguyn Thu Quyªn

3TA

BGTD

 

28

Vương Th Hng Hnh

3TA

BGTD

 

29

Triu Minh Huy

3TA

BGTD

 

30

Hoàng Hi Hưng

3TA

BGTD

 

31

Bïi Trung Kiªn

3TA

BGTD

 

32

Nguyn Kh¸nh Linh

3TA

BGTD

 

33

Vũ Văn Minh

3TA

BGTD

 

34

Triu Thế Vinh

3TA

BGTD

 

35

Dương Cm Tó

3TA

BGTD

 

36

Mc Hnh Nguyªn

3TA

BGTD

 

37

Hoàng Anh Tó

3TA

BGTD

 

38

Phm Minh Phương

3TA

BGTD

 

39

Trn Quc Ton

3TA

BGTD

 

 

LP 3TB

 

 

 

40

Lª Hoài Anh

3TB

BGTD

 

41

Trn Thanh B×nh

3TB

BGTD

 

42

Nguyn Kh¸nh Chi

3TB

BGTD

 

43

Nguyn Kh¸nh Duy

3TB

BGTD

 

44

Hoàng Gia H©n

3TB

BGTD

 

45

Trn Th¸i Hßa

3TB

BGTD

 

46

Trn Ngc Hướng

3TB

BGTD

 

47

Lương Nht Linh

3TB

BGTD

 

48

Đặng Nht Minh

3TB

BGTD

 

49

N«ng Quang Minh

3TB

BGTD

 

50

Hoàng Như Qunh

3TB

BGTD

 

51

Nguyn Âu Thu Thïy

3TB

BGTD

 

52

Ha Bo Tr©m

3TB

BGTD

 

53

Triu Quc Trưởng

3TB

BGTD

 

54

Lương Trn L©m

3TB

BGTD

 

 

LP 4TA

 

 

 

55

Lương Trường An

4TA

BGTD

 

56

Nguyn Thanh An

4TA

BGTD

 

57

Nguyn Gia Bo

4TA

BGTD

 

58

Dương Tho Chi

4TA

BGTD

 

59

Nguyn Kế Đạt

4TA

BGTD

 

60

Nguyn Th Minh Hng

4TA

BGTD

 

61

Trn Ng©n Kh¸nh

4TA

BGTD

 

62

Vũ Diu Linh

4TA

BGTD

 

63

Trn Th Thïy Linh

4TA

BGTD

 

64

Triu Gia H©n

4TA

BGTD

 

65

Triu Th Thóy Hng

4TA

BGTD

 

66

Phm Tróc Mai

4TA

BGTD

 

67

Bế Hoàng Minh

4TA

BGTD

 

68

Nguyn Ánh Ngc

4TA

BGTD

 

 

LP 4TB

 

 

 

69

Trn Vi Băng

4TB

BGTD

 

70

Nguyn Linh Đan

4TB

BGTD

 

71

Hoàng Thóy Hng

4TB

BGTD

 

72

Nguyn Thanh Huyn

4TB

BGTD

 

73

Ng« Quc Kh¸nh

4TB

BGTD

 

74

Do·n Hoa Linh

4TB

BGTD

 

75

Dương Kh¸nh Ly

4TB

BGTD

 

76

Hoàng Ánh Như

4TB

BGTD

 

77

Trn Nguyn Quc Bo

4TB

BGTD

 

78

Vũ Nguyt Ánh

4TB

BGTD

 

79

Bïi Tuyết Mai

4TB

BGTD

 

80

Lương Duy Hưng

4TB

BGTD

 

81

Triu Thïy Linh

4TB

BGTD

 

82

Hà Gia Bo

4TB

BGTD

 

83

Vũ Gia Bo

4TB

BGTD

 

 

LP 4TC

 

 

 

84

Nguyn Minh Qung

4TC

BGTD

 

85

Phm Th Huyn Trang

4TC

BGTD

 

86

Phm Ánh Tuyết

4TC

BGTD

 

87

H Quc Tun

4TC

BGTD

 

88

Hoàng Vit T©n

4TC

BGTD

 

89

Trn Đức Thun

4TC

BGTD

 

90

Hoàng Long Giang

4TC

BGTD

 

91

Ng« Hoàng B¸ch

4TC

BGTD

 

92

Đặng Minh Qu©n

4TC

BGTD

 

93

Lương Hoàng Quý

4TC

BGTD

 

94

Triu Thu Thy

4TC

BGTD

 

94

Chu Kh¸nh Vit

4TC

BGTD

 

96

Chu Tường Vy

4TC

BGTD

 

97

N«ng Thiªn Tường

4TC

BGTD

 

98

Lý Lưu Trang

4TC

BGTD

 

99

Nguyn Duy Trường

4TC

BGTD

 

 

 

 

 

 

 

 

LP 5TA

 

 

 

100

Nguyn Ngc Bo Anh

5TA

BGTD

 

101

Ma Khc Cường

5TA

BGTD

 

102

Hoàng Thïy Dương

5TA

BGTD

 

103

Lª Tiến Đạt

5TA

BGTD

 

104

Triu Quang Đạt

5TA

BGTD

 

105

Dương Thin Đức

5TA

BGTD

 

106

Hoàng Th Hương Giang

5TA

BGTD

 

107

Mc Duy Khoa

5TA

BGTD

 

108

T« Hi Linh

5TA

BGTD

 

109

Phm Duy Mnh

5TA

BGTD

 

110

Ma Hi Nam

5TA

BGTD

 

111

Triu Yến Nhi

5TA

BGTD

 

112

Mai Gia Phó

5TA

BGTD

 

113

Phm Th Thu Trang

5TA

BGTD

 

114

Bïi Đức Trung

5TA

BGTD

 

115

Lương Thanh Tïng

5TA

BGTD

 

116

Triu Vit Tïng

5TA

BGTD

 

117

Nguyn Th Thanh V©n

5TA

BGTD

 

118

Nguyn Minh Vũ

5TA

BGTD

 

 

LP 5TB

 

 

 

119

Nguyn Qunh Anh

5TB

BGTD

 

120

Nguyn Vũ Ngc Ánh

5TB

BGTD

 

121

Nguyn Th Th¸i B×nh

5TB

BGTD

 

122

Đinh Quý Đạt

5TB

BGTD

 

123

Trn Thu Huyn

5TB

BGTD

 

124

Nguyn Kh¸nh Linh

5TB

BGTD

 

125

Triu Trn Thïy Linh

5TB

BGTD

 

126

Bïi Duy Minh

5TB

BGTD

 

127

Đặng Ngc Minh

5TB

BGTD

 

128

Bïi Bo Nam

5TB

BGTD

 

129

Mai Đỗ Kh¸nh Nam

5TB

BGTD

 

130

Dương Minh Nguyt

5TB

BGTD

 

131

Nguyn Như Qunh

5TB

BGTD

 

132

Lưu Th Phương Thanh

5TB

BGTD

 

133

T Phương Trinh

5TB

BGTD

 

134

Nguyn Quang Trường

5TB

BGTD

 

135

Phm Ngc Tun Hïng

5TB

BGTD

 

136

Hà Minh Đức

5TB

BGTD

 

 

    * Tng s BÐ gii toàn din: 136 ch¸u

 

                                                                Yên Lãng, ngày 25 tháng 4 năm  2017

                                                                HIU TRƯỞNG

                                                                 

 

 

                                                                                       Vũ Th Mïi

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 62
Tháng 08 : 1.539
Năm 2022 : 45.589