Wednesday, 18/09/2019 - 22:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Núi Hồng

Kế hoạch Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

CĐ GIÁO DỤC ĐẠI TỪ

CĐ TRƯỜNG MẦM NON NÚI HỒNG
Số: 04/KH-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Yên Lãng, ngày 31tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trường mầm non Núi Hồng

Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện công văn số 05/KH-CĐN  ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục Đại Từ về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Núi Hồng xây dựng kế hoạchTổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 cụ thểnhư­ sau:

I. Mục đích, yêu cầu của đại hội:

1. Đại hội Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới.

2. Đại hội lựa chọn, bầu vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở những cán bộ có năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong phong trào công nhân viên chức, có phương pháp đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức; nâng cao uy tín, vị thế công đoàn trong tình hình mới.

3. Đại hội công đoàn cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành. Coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

4. Phương châm của Đại hội là: “Đổi mới. dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

II. Nội dung, phương thức, thời gian tổ chức đại hội:

1. Nội dung:

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2017; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn với tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị.

- Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền, công đoàn cấp trên về những vấn đề có liên quan đến việc nâng cao hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền và lợi íc của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

2. Phương thức tiến hành:

- Tiến hành đại hội trước thời gian hết nhiệm kỳ là 1 năm.

3. Thời gian, các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội công đoàn:

- Chuẩn bị văn kiện, nhân sự, rà soát, lập kế hoạch, dự kiến lịch tổ chức đại hội, báo cáo cấp ủy Chi bộ, thường trực công đoàn Giáo dục Đại Từ;

- Thời gian tổ chức đại hội: Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2017.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Các loại văn bản cần chuẩn bị cho đại hội

- Kế hoạch đại hội công đoàn trường MN Núi Hồng.

- Báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

- Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành.

- Chương trình đại hội.

- Quy chế đại hội.

- Chương trình điều hành của đoàn chủ tịch đại hội.

- Phát biểu khai mạc đại hội, bế mạc đại hội.

- Đề án nhân sự ban chấp hành.

- Dự thảo nghị quyết đại hội.

2. Dự kiến nhân sự bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở:

- Dự kiến số lượng nhân sự là 3 đ/c (Có danh sách kèm theo)

- Số lượng ban chấp hành là 3 đ/c.

3. Phân công nhiệm vụ chuẩn bị đại hội:

3.1  Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trình Đại hội được hoàn thành trong ngày 09 tháng 5 năm 2017; sao gửi đến các các thành viên Ban chấp hành và các Tổ Công đoàn để lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên từ ngày 9/5. Các ý kiến đóng góp gửi về Ban chấp hành để tập hợp và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, chậm nhất vào 13/5/2017. Phân công đ/c Nguyễn Thị Thắm - CTCĐ thực hiện

3.2  Dự thảo báo cáo thu chi tài chính Công đoàn cở sở năm học 2016 – 2017, hoàn thành vào ngày 9/5/2017; sao gửi các thành viên Ban chấp hành Công đoàn và hoàn chỉnh báo cáo, chậm nhất vào ngày 13/5/2017. Phân công đ/c Trần Thị Thu Hương - UVBCH thực hiện.

3.3 Dự thảo báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, hoàn thành vào ngày 9/5/2017; sao gửi các thành viên Ban chấp hành Công đoàn và hoàn chỉnh báo cáo, chậm nhất vào ngày 13/5/2017. Phân công đ/c Phạm thị Kim Tuyến thực hiện.

3.4. Về nhân sự Ban chấp hành Công đoàn cơ sở: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia Ban chấp hành; cơ cấu, số lượng Ban chấp hành gửi các Tổ Công đoàn để lấy ý kiến giới thiệu từ cơ sở, hoàn thành vào ngày 31/3. Ban chấp hành Công đoàn tổng hợp, lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cơ quan và báo cáo chi ủy cơ quan xem xét cho ý kiến, chậm nhất vào ngày 3/4/2017. Phân công đ/c Trần Thị Thu Hương thực hiện.

3.5. Duyệt kế hoạch đại hội, dự kiến nhân sự và thời gian tổ chức đại hội với thường trực Công đoàn Giáo dục Đại Từ. Phân công đ/c Nguyễn Thị Thắm thực hiện.

4. Kinh phí tổ chức đại hội:

- Kinh phí tổ chức đại hội sử dụng nguồn tài chính công đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chấp hành Công đoàn báo cáo ban chi ủy Chi bộ cơ quan, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của nhà trường, chuyên môn; đề nghị Ban giám hiệu có sự phối hợp để trả lời chất vấn, giải đáp các kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại Đại hội.

2. Ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch Đại hội, triển khai tới công đoàn viên. Các thành viên BCH và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn nắm vững nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; các vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ban chấp hành xem xét, chỉ đạo kịp thời.

3. Kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở được bố trí hợp lý, thiết thực trong kế hoạch tài chính của Công đoàn cơ sở. Chế độ chi Đại hội Công đoàn thực hiện theo Quy chế thu chi tài chính công đoàn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 của trường mầm non Núi Hồng./.

Nơi nhận:

- Công đoàn GDĐT (báo cáo);

- Cấp uỷ chi bộ (báo cáo);

- Các đ/c UVBCH;

- Các tổ công đoàn;

- Lưu CĐ.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Nguyễn Thị Thắm


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 226
Năm 2019 : 4.837